Evenement & Historia Mundi


Het evenement:

Dit evenement is uniek in zijn soort. Het gebeurt maar éénmaal per jaar in België, dat historische groeperingen samengebracht worden in functie van een multi-periode kamp.

Op dit kamp maakt men een tijdreis doorheen de wereldgeschiedenis. Dit gebeurt aan de hand van kampementen die men opbouwt in de stijl en traditie van de periode die men uitbeeldt.

De deelnemende tijdsperiodes zijn oa: Kelten, Romeinen, Vikingen, Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen, Renaissance, Schotse Highlanders, 18° eeuwse Burgerij, Woodland Indianen, French and Indian War, Kolonisatie van Amerika, Napoleonisten, Trappers en Plains Indianen, Civil War, Cowboys, 1° en 2° wereldoorlog, enz...

Er zijn eveneens allerhande demonstraties in het historisch kader. Niet alleen het kampleven uit de desbetreffende periodes wordt aan het pubiek voorgesteld, maar ook bijbehorende ambachten zoals blank- en indiaans handwerk, pottenbakken, houtbewerking, smederij, om er maar enkele te noemen. Daarnaast worden ook een aantal historische gevechten, steekspelen, driloefeningen en duels gedemonstreerd.

Omvang van het evenement:

Tijdens ons evenement kunnen we beroep doen op een 1000-tal re-enactors of deelnemers in historische klederdrachten, alsook een 400-tal tenten om een zo realistisch mogelijk beeld op te bouwen van verschillende periodes uit de wereldgeschiedenis. Er worden 100.000 flyers en 1.200 affiches aangemaakt, die over heel België verspreid worden.

De pers wordt massaal op de hoogte gebracht om maximale ruchtbaarheid aan het evenement te geven.

We hebben jaarlijks zo'n 10.000 bezoekers en mogen dan ook van een succes spreken.


About the event

This event is unique in its kind. It only happens once a year in Belgium that all historical associations are assembled under the cover of

a multi-period camp.

During this camp we make a journey through World History. This happens in an encampment built in the style and the tradition of the presented period.

Some of the participating periods are: Celts, Romans, Vikings, Early Middle-Ages, Late Middle-Ages, Renaissance, Scottish Highlanders, 18e Century ‘Bourgeoisie’, Woodland Indians, French and Indian War, Colonisation of the Americas, Napoleon, Trappers and Plain Indians, Civil War, Cowboys, 1st and 2nd World War, Vietnam War, etc.

Next to that there are all sorts of demonstrations in this historical framework. Not only camp-life of the related period is presented, but also the matching trades, such as White and Indian handcraft, pottery, wood-work, forgery, to mention only some, are presented to the general public. Finally we demonstrate historical battles, tournaments, drill exercises and duels.

Extent of the event:

During our event we can count on around 1000 re-enactors or participants in historical costumes, as well as about 400 tents to give an as realistic image as possible of the different periods of world history.

We distribute about 100.000 flyers and 1200 posters over the whole of Belgium.

The press is largely informed to give as much advertisement to the event as possible.

We have around 10.000 visitors every year, so we can speak of this event as being a succes.


A Propos de l'evenement

Cette événement est unique en son genre. Il n'arrive qu'une fois par an en Belgique que toutes les associations historiques se rassemblent dans un camp multipériode.

Ce camp fait un voyage dans le temps à travers l’histoire mondiale. Ceci se passe sur base de campements basés sur le style et les traditions de la période représentée.

Les périodes qui participent sont e.a. la Préhistoire, les Romains, les Celtes, les Mérovingiens, les Vikings, le Moyen – Age primaire, le Moyen – Age secondaire, la Renaissance, le Scottish Highlanders, la Bourgeoisie du 18e siècle, les Indiens Wood lands, French and Indian War, Colonisation de l’Amérique, Période Napoléonien, Trappeurs et Indiens des Plaines, Guerre Civile, Cow-boys, 1e et 2e Guerre Mondiale, etc.

Il y a également différentes démonstrations dans le cadre historique. Non seulement la vie de camp de la période en question est présentée au public, mail également les professions telles que les ouvrages des blancs et des indiens, la poterie, le travail du bois, la forge, pour n’en citer que quelques uns.

A côté de cela il y a un nombre de démonstrations de combats historiques, de tournois, d'exercices de drill ainsi que de duels.

Étendue de l’événement:

Lors de notre événement nous pouvons compter sur environs 1.000 re-enactors et participants en costume historique, aisi que plus au moins 400 tentes afin de donner une vue aussi réaliste que possible sur les différentes périodes de l’histoire mondiale.

100.000 flyers et 1.200 affiches sont répartis sur toute la Belgique.

La presse est dûment mise au courant afin de donner une publicité maximale à l’événement.

Chaque année nous avons environ 10.000 visiteurs. Nous pouvons donc parler d’un succès.Over Ons

Wat is “HISTORIA MUNDI”?

Historia Mundi is een overkoepelend orgaan dat als doel heeft de verenigingen, die aan re-enacting en living history doen, te bundelen in België tot 1 confederatie.

Dit alles gebeurt in functie van een jaarlijks evenement waar al deze groeperingen worden samengebracht met als doel, het publiek kennis te laten maken met onze hobby.

Op dit evenement wordt een reis door de wereldgeschiedenis gepresenteerd.

Wat is re-enacting en Living History?

Living history is het herbeleven van de geschiedenis. Het specifieke hieraan is dat men een bepaalde plaats en periode gaat uitbeelden in zijn totaliteit.

Men gaat, aan de hand van opzoekingwerken, proberen te leven zoals men in die tijd leefde. Dit wil zeggen dat zowel de kleding als de gebruikte materialen historisch correct zijn. Men beeldt het leven uit van de mensen van die periode zonder in de huid te kruipen van een specifiek persoon. Men gaat personen en ambachten uitbeelden uit desbetreffende periodes. Deze periodes beslaan een tijdsspanne van 10 tot 50 jaar naargelang de culturele en industriële evolutie van desbetreffende periodes.

Re-enacting is vergelijkbaar. Maar met deze verschillen dat men vaak vooraf afgesproken veldslagen of gebeurtenissen uit de geschiedenis gaat herbeleven via een al dan niet afgesproken scenario. Het grote verschil met het vorige is, dat men hier niet het gewone leven uitbeeldt, maar welgekende gebeurtenissen uit de geschiedenis, zo getrouw mogelijk probeert te herbeleven.

Vaak komt het er op neer dat in de eerste groep vooral hobbyisten zitten die de gewone burger, burgerij en ambachtslui uitbeelden. Daarentegen is de tweede groep meer geconcentreerd rond militarisme, historische gebeurtenissen en veldslagen.


About Us

Historia Mundi is the overall organization that aims to bundle all the Belgian societies who practice re-enacting and living history into one confederation.

This finalizes in a yearly event where all these associations are assembled with the aim of presenting our hobby to the general public.

In this event a journey through the world history is presented.

What is re-enacting and living history?

 

Living history is reliving history. Specific in this is that a particular place and period are depicted in their totality.

Based on research we try to live exactly as men did in those times. This means that clothing as well as all materials are historically correct. We depict the life of persons of this period without really imitating a particular person. We render persons and crafts of the relevant periods. These periods generally cover 10 to 50 years, depending on the cultural and industrial evolution of the relevant period.

Re-enacting is similar. The difference is that usually we re-live battles or events of the history, following a pre-planned scenario or following a free story.

The major difference with the living history is that we do not depict common life, but that we try to imitate events of history as true as possible.

It often happens that in the first group we mostly find hobbyists who depict the common citizen, the population or the artisan. On the other hand the second group is concentrated on militarism, historical events or battles.


A Propos

Qu’est-ce "HISTORIA MUNDI"?

Historia Mundi est l’organe qui a pour but de rassembler les associations Belges qui s’occupent de “re-enacting” et d’Histoire Vivante en une confédération.

Ceci se concrétise par un évènement annuel où toutes ces associations sont rassemblées avec comme but la présentation au grand public de notre hobby.

Lors de cet évènement un voyage à travers l’histoire mondiale est présenté.

Qu’entendons-nous par re-enacting et l’histoire vivante?

Histoire vivante signifie que l’on revit l’histoire. Ce qui est particulier est que l’on va représenter une période de l’histoire dans sa totalité. Se basant sur de recherches on essaye de vivre comme on le faisait dans ces temps. Ceci signifie qu’aussi bien les vêtements que les matériaux utilisés sont historiquement correctes. On représente la vie des gens de cette période, sans cependant s’intégrer dans le corps d’une personne bien spécifique. On va également présenter des personnes ainsi que des métiers de la période en question. Ces périodes couvrent de 10 à 50 ans sellons l’évolution culturelle et industrielle de ladite période.

Re-enacting est semblable. La différence est que l’on va revivre des évènements ou des batailles suivant un scénario convenu, éventuelement d’avance. La grande différence avec ce qui précède est que l’on ne présente pas la vie courante, mais que l’on essaye de revivre d’une manière aussi réaliste que possible des faits historiques connus.

On peut donc conclure que dans le premier groupe on trouve principalement des hobbyistes qui dépeignent le simple citoyen, le bourgeois et les artisans. Par contre, le second groupe se concentre surtout sur le militarisme, les évènements historiques et les batailles.